1 / 17
文档名称:

礼佛大忏悔文及注释(全注音).doc

格式:doc   页数:17页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

礼佛大忏悔文及注释(全注音).doc

上传人:2104259382 2016/6/19 文件大小:0 KB

下载得到文件列表

礼佛大忏悔文及注释(全注音).doc

文档介绍

文档介绍:礼佛大忏悔文宋. 不动法师编订 dà大 cí慈 dà大 bēi悲 mǐn愍 zhò ng众 shē ng生 dà大 xǐ喜 dà大 shě舍 jì济 hán含 shí识 xià ng相 hǎo好 guā ng光 mí ng明 yǐ以 zì自 yán严 zhò ng众 dě ng等 zhì至 xīn心 guī归 mì ng命 lǐ礼(一拜) ná南 mó无 guī皈 yī依 jīn金 gā ng刚 shà ng上 shī师(一拜) guī皈 yī依 fó佛. guī皈 yī依 fǎ法. guī皈 yī依 sē ng僧(一拜) wǒ我 jīn今 fā发 xīn心. bù不 wèi为 zì自 qiú求 rén人 tiān天 fú福 bào报. shē ng声 wén闻 yuán缘 jué觉. nǎi乃 zhì至 quán权 ché ng乘 zhū诸 wèi位 pú菩 sà萨. wéi唯 yī依 zuì最 shà ng上 ché ng乘. fā发 pú菩 tí提 xīn心. yuàn愿 yǔ与 fǎ法 jiè界 zhò ng众 shē ng生. yī一 shí时 tó ng同 dé得ā阿 nòu耨 duō多 luó罗 sān三 miǎo藐 sān三 pú菩 tí提(一拜) ná南 mó无 guī皈 yī依 shí十 fā ng方 jìn尽 xū虚 kō ng空 jiè界 yī一 qiè切 zhū诸 fó佛(一拜) ná南 mó无 guī皈 yī依 shí十 fā ng方 jìn尽 xū虚 kō ng空 jiè界 yī一 qiè切 zūn尊 fǎ法(一拜) ná南 mó无 guī皈 yī依 shí十 fā ng方 jìn尽 xū虚 kō ng空 jiè界 yī一 qiē切 xián贤 shè ng圣 sē ng僧(一拜) ná南 mó无 rú如 lái来. yì ng应 gò ng供. zhè ng正 biàn遍 zhī知. mí ng明 xí ng行 zú足. shàn善 shì逝. shì世 jiān间 jiě解. wú无 shà ng上 shì士. tiáo调 yù御 zhà ng丈 fū夫. tiān天 rén人 shī师. fó佛. shì世 zūn尊(一拜) ná南 mó无 pǔ普 guā ng光 fó佛(一拜) ná南 mó无 pǔ普 mí ng明 fó佛(一拜) ná南 mó无 pǔ普 jì ng净 fó佛(一拜) ná南 mó无 duō多 mó摩 luó罗 bá跋 zhān旃 tán檀 xiā ng香 fó佛(一拜) ná南 mó无 zhān旃 tán檀 guā ng光 fó佛(一拜) ná南 mó无 mó摩 ní尼 chu á ng幢 fó佛(一拜) ná南 mó无 huān欢 xǐ喜 zà ng藏 mó摩 ní尼 bǎo宝 jī积 fó佛(一拜) ná南 mó无 yī一 qiè切 shì世 jiān间 lè乐 jiàn见 shà ng上 dà大 jī ng精 jìn进 fó佛(一拜) ná南 mó无 mó摩 ní尼 chu á ng幢 dē ng灯 guā ng光 fó佛(一拜) ná南 mó无 huì慧 jù炬 zhào照 fó佛(一拜) ná南 mó无 hǎi海 dé德 guā ng光 mí ng明 fó佛(一拜) ná南 mó无 jīn金 gā ng刚 láo牢 qiá ng强 pǔ普 sàn散 jīn金 guā ng光 fó佛(一拜) ná南 mó无 dà大 qiá ng强 jī ng精 jìn进 yǒ ng勇 mě ng猛 fó佛(一拜) ná南 mó无 dà大 bēi悲 guā ng光 fó佛(一拜) ná南 mó无 cí慈 lì力 wá ng王 fó佛(一拜) ná南 mó无 cí慈 zà ng藏 fó佛(一拜) ná南 mó无 zhān旃 tán檀 kū窟 zhu ā ng庄 yán严 shè ng胜 fó佛(一拜) ná南 mó无 xián贤 shàn善 shǒu首 fó佛(一拜) ná南 mó无 shàn善 yì意 fó佛(一拜) ná南 mó无 guǎ ng广 zhu ā ng庄 yán严 wá ng王 fó佛(一拜) ná南 mó无 jīn金 huā华 guā ng光 fó佛(一拜) ná南 mó无 bǎo宝 gài盖 zhào照 kō ng空 zì自 zài在 lì力 wá ng王 fó佛(一拜) n